Obozy krajowe - jak zostaną zorganizowane w 2020 roku?

Obozy krajowe - jak zostaną zorganizowane w 2020 roku?

Na niniejszej stronie udostępniamy najważniejsze wytyczne i wprowadzone środki bezpieczeństwa na obozach krajowych. W tym miejscu potwierdzamy realizację następujących obozów krajowych:
Darłówko - Letnia Szkoła Językowa Języka Angielskiego z native speakerami (JPD)
Obóz językowy Jastrzębia Góra (JPJ)

W dniu 29.05 zostały opublikowane oficjalne wytyczne GIS, MZ i MEN odnośnie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Polsce. Wprowadzamy wszystkie niezbędne procedury, aby zagwarantować Wam bezpieczny pobyt na obozach krajowych.
Pamiętajmy jednak, że sytuacja związania z COVID-19 jest dynamiczna, dlatego przedstawione poniżej procedury mogą z czasem ulec zmianie. Zapewniamy jednak, że wszystkie nasze obozy i kolonie będą zgodne z najbardziej aktualnymi wytycznymi wydanymi przez rząd.

W obozach i koloniach będą mogły brać udział tylko zdrowe dzieci, które w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku nie miały kontaktu z osobą chorą na COVID-19, podejrzaną o zakażenie bądź przebywającą na kwarantannie. Ponadto w okresie bezpośrednio poprzedzającym wyjazd dziecko nie może mieć objawów infekcji.
W tym celu rodzic musi poświadczyć powyższy stan na pisemnym oświadczeniu, którego wzór przekaże pracownik ATAS przed wyjazdem.

Zobacz wzór oświadczenia dla rodziców >>>

Tak, osoba chorująca na chorobę przewlekłą może wyjechać na obóz. Jednak, że względu na fakt, iż jest ona bardziej narażona na cięższy przebieg ewentualnej choroby, rodzic zobowiązany jest do dostarczenia opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.
Ponadto, tak jak miało to miejsce dotychczas, rodzic/ prawny opiekun musi poinformować ATAS o stanie zdrowia dziecka w udostępnionej karcie kwalifikacyjnej uczestnika.

Założona liczba osób przypadających na jeden turnus zostaje bez zmian. Zmienia się jednak organizacja wypoczynku, która będzie realizowana w mniejszych grupach. Dzieci w wieku do 10 lat będą dzielone na grupy 12 osobowe, z kolei grupy do 14 osób, będą dotyczyć uczestników powyżej 10 lat. Przykładowo jeśli jeden turnus liczy 80 osób w wieku 11-17 lat, to uczestnicy zostaną podzieleni na 6 grup.
Program imprezy będzie tak przygotowany, aby kontakt między grupami był możliwie ograniczony, a poszczególne zaplanowane aktywności będą wykonywane na zmianę jak. np. korzystni z boiska, plażowanie, zajęcia językowe w klasach.

Odpowiadając na pytanie o transport musimy zacząć od samej zbiórki. Miejsca zbiórek będą na tyle duże aby zapewnić przestrzeń do zachowania dystansu społecznego.
Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę, podobnie jak w przypadku samych uczestników, muszą być zdrowe i nie mogą mieć kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie albo przebywającą na kwarantannie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.
Rodzice przekazując dziecko pracownikowi ATAS/ wychowawcy/ konwojentowi powinni starać się unikać kontaktu z pozostałymi osobami. Nie mogą oni także wchodzić do autokaru.

Transport uczestników na miejsce wypoczynku odbywa się autokarem. Możliwy jest także transport własny.
Postój w trakcie przejazdu, będzie zaplanowany w takich miejscach aby ograniczyć do minimum kontakt z osobami trzecimi.

Ponadto, zapewniamy, że uczestnicy nie będą korzystali ze środków komunikacji publicznej podczas obozu.

Uczestnicy będą zakwaterowani w maksymalnie 4-osobowych pokojach. Dany obozowicz będzie dzielił pokój z osobami z tej samej grupy, do której został na początku przypisany i z którą ma wszystkie aktywności i zajęcia.
Pokoje ośrodka są sprzątane, wietrzone i dezynfekowane, a w pomieszczeniach wspólnych dostępne są płyny do dezynfekcji. Obsługa korzysta z maseczek ochronnych lub przyłbic. Pomiędzy turnusami obiekt jest poddawany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji, ze szczególnym naciskiem na powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, poręcze itp.)
W ośrodku są zapewnione wydzielone pomieszczenia, służące ewentualnej izolacji osób z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby.
Dodatkowo, na terenie placówki przebywa stale pielęgniarka, która jest do dyspozycji 24 godziny na dobę.

ATAS dołoży wszelkich starań aby program imprezy była realizowany w taki sposób, aby ograniczyć kontakt z osobami trzecimi oraz aby zapewnić odpowiedni dystans społeczny. Może to w pewnym stopniu wpłyną na wygląd programu, jednakże dołożymy wszelkich starań, aby te zmiany były jak najmniej odczuwalne przez uczestników ;)

 • Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy, w ramach których będą odbywać się zajęcia i inne aktywności.
 • Grupy będą korzystać z atrakcji i obiektów na zmianę.
 • Sale w których prowadzone są zajęcia są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. Podobnie sprzęty sportowe są dokładnie czyszczone i odkażane.
 • Na plaży, będą wydzielone przestrzenie dla danej grupy.
 • Główne aktywności będą realizowane w ośrodku oraz w okolicy.
 • Dyskoteki zostały usunięte z programu.

Bezpieczeństwo na obozach jest dla nas najważniejsze, dlatego:

 • Prowadzimy szkolenia dla naszej kadry z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz higieny, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania na COVID-19.
 • W razie potrzeby, wszelkie wątpliwości będziemy konsultować się z powiatową stacją sanitarno-epidemologiczną.
 • Na nasze wyjazdy zatrudniamy tylko osoby spełniające wszystkie kryteria zdrowotne.
 • Przygotowujemy regulamin pobytu z uwzględnieniem zasad higieny podczas wypoczynku, który kolejno przedstawimy rodzicom i uczestnikom.
 • W autokarze oraz w ośrodku zamieszczamy informacje (w formie plakatu/ ulotki) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 • Kadrę zaopatrujemy w środki higieniczne oraz środki ochrony osobistej (dodatkowa rezerwa maseczek, przyłbice, fartuch z długimi rękawami).
 • Dozowniki z płynem dezynfekującym umieszczamy przy wejściu do budynku oraz w pomieszczeniach wspólnego użytku.
 • Zapewniamy stałe czyszczenie i dezynfekcję obiektu, sprzętu sportowego oraz rzeczy użytku wspólnego.
 • Na stołówce staramy się tak organizować posiłki, aby przy stoliku siedziały osoby z jednej grupy, przy zachowaniu ogólnego dystansu pomiędzy uczestnikami.
 • Wymiana turnusów jest zaplanowana w taki sposób, aby ograniczyć kontakt między uczestnikami danej imprezy.
 • Regularnie mierzymy temperaturę uczestnikom oraz kadrze obozu za pomocą termometru bezdotykowego.
 • Zapewniamy stałą obecność pielęgniarki na terenie ośrodka, dostępną 24h/dobę.

Zobacz: Informacja w sprawie realizacji wytycznych dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży na imprezach organizowanych przez ATAS na terenie Polski (Jastrzębia Góra, Darłówko) >>>

Aby zachować odpowiednie bezpieczeństwo na obozie potrzebna jest także współpraca ze strony rodziców oraz samych uczestników - na co bardzo liczymy. W tym miejscu konieczne jest:

 • zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz stosowanie się do jego zaleceń (zobacz regulamin obozu 2020);
 • przestrzeganie dystansu 2 metrów;
 • regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowanie ich środkiem do dezynfekcji;
 • zaopatrzenie dziecka w indywidualne osłony nosa i ust (maseczki), do użycia w sytuacjach tego wymagających, podczas wyjazdu.

Ze względu na panujące obostrzenia, prosimy o zabranie odpowiedniej ilości maseczek ochronnych (materiałowych lub jednorazowych). Zalecamy także zaopatrzyć się w żel lub spray antybakteryjny oraz rękawiczki ochronne.
Ponadto, należy spakować te rzeczy, które polecaliśmy zabrać ze sobą także w poprzednich latach, czyli:

 • legitymację szkolną
 • zapas lekarstw, szczególnie jeśli bierzesz je stale
 • kieszonkowe
 • mały podręczny plecak
 • wygodne buty
 • nakrycie głowy, wskazane są także okulary przeciwsłoneczne
 • kurtkę przeciwdeszczową (na ewentualną kapryśną pogodę ;) )
 • ręcznik i kosmetyki
 • krem do opalania z wysokim filtrem (min. 30)
 • notes z długopisem

Zgodnie z zaleceniami uczestnicy muszą być wyposażeni w maseczki. Nie oznacza to jednak, że muszą w nich chodzić cały czas podczas wyjazdu. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy tylko konkretnych sytuacji, które zresztą są narzucone odgórnie na wszystkich.

Uczestnik zatem zobowiązany jest do noszenia maseczki w zamkniętych przestrzeniach publicznych (np. podczas zwiedzania obiektu, w sklepie itp.) oraz podczas przejazdu autokarem. Ponadto, w każdej sytuacji kiedy kadra uzna to za stosowne np. jeśli będzie duże zagęszczenie osób, którego nie uda się uniknąć.

Wszystkie wprowadzone przez nas środki, służą temu aby właśnie uniknąć takiej sytuacji. Każde niepokojące symptomy zaobserwowane u uczestnika będziemy konsultować z pielęgniarką/lekarze oraz będziemy o nich informować rodziców.

Gdy jednak, któryś z uczestników rozchoruje się podczas obozu, podejmiemy następujące kroki:

 • Niezwłocznie powiadomimy rodziców/opiekunów prawnych o stanie zdrowia dziecka.
 • Dla celów bezpieczeństwa odizolujemy osobę w oddzielnym pomieszczeniu i skontaktujemy się z lekarzem oraz ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 • W przypadku pojawienia się niepokojących objawów u uczestnika, powiadomimy rodziców o konieczności odebrania dziecka w ciągu 12 godzin.

Nasza kadra będzie szczegółowo przeszkolona i będzie wiedzieć jak reagować w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Zarówno rodzic jak i sam uczestnik powinien zapoznać się z:

Dodatkowo, rodzic lub pełnoprawny opiekun musi zapoznać się i podpisać następujące oświadczenie: